REVOLUCE NA STŘEDNÍ!

Revoluce na střední je vyústěním tříleté činnosti České středoškolské unie a definujeme v ní devět konkrétních oblastí, které chceme ve školství změnit – například posílit žákovské samosprávy nebo zajistit větší metodickou pestrost ve výuce. Celý balík změn přitom vychází z komplexního náhledu, který na vzdělávání ČSU má.

Zastáváme názor, že vzdělávací proces by měl být zaměřený na žáka a uzpůsobený jeho potřebám. Přístup obvykle označovaný jako “student-centered education”, tedy vzdělávání, v němž žák není vnímán jako pouhý objekt, který je třeba vzdělat, ale mnohem spíše jako samostatně myslící osobnost schopna převzít zodpovědnost za své vzdělávání. Chceme, aby studenti na středních školách mohli do větší míry rozhodovat nejen o obsahu jejich vzdělávání, ale i o samotném chodu vzdělávací instituce (z tohoto důvodu prosazujeme větší volitelnost předmětů a posílení žákovských samospráv, viz níže). V pojetí vzdělávání zaměřeného na žáka hraje učitel ve vzdělávacím procesu spíše roli průvodce a mentora, nikoliv pouhého předávajícího vědomostí. Tento přístup ke vzdělávání staví na teorii konstruktivismu, která klade důraz na aktivní roli žáka ve vzdělávacím procesu a vyzdvihuje proces vlastního konstruování poznatků (opakem této teorie je tzv. transmisivní vyučování, tedy takové, které hotové poznatky pouze předává).

Český vzdělávací systém nebere v potaz rozdíly mezi žáky dostatečně, proto prosazujeme přizpůsobení vzdělávacího procesu tak, aby zohledňoval schopnosti a možnosti žáků jednotlivě, nikoliv ryze kolektivně. Jako důležitou vnímáme též schopnost sdílení vědění, práci s informacemi a propojování nových informací s již osvojenými poznatky. Věříme, že pokud má být vzdělávání, kterého se nám na střední škole dostává, relevantní pro potřeby 21. století, je třeba usilovně pracovat na změnách reálně ovlivňujících praxi ve třídách, a proto přicházíme s kampaní “Revoluce na střední”.

1. PRIORATA

Posílení žákovských samospráv

Studentské parlamenty a rady dnes nemají plnou oporu v zákoně, což bychom chtěli změnit jejich ukotvením včetně jejich práv a povinností. Dále navrhujeme jejich propojení se školskou radou, ve které by členové samosprávy zasedali.

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com