• nmacoskova

Současná situace ve stravovací politice na středních školách

Stravování na školách se stalo ožehavým tématem primárně s příchodem vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z května minulého roku. Ministerstvo se snaží reagovat na vzrůstající procento dětí s nadváhou a řešit tak problém, který je spojen s nezdravou životosprávou. Nadcházející školní rok má vstoupit v platnost vyhláška, na jejímž základě dojde na všech základních a středních školách k zákazu prodeje nezdravých potravin. Středoškoláci se ovšem proti jejímu znění ohrazují a tvrdí, že navrhovaný postup ministerstva je nekoncepční a reálný pozitivní dopad na správnou životosprávu žáků a studentů bude minimální až nulový. Omezení se týká například potravin, jako jsou bagety, džusy, ovocné jogurty, ale i káva nebo žvýkačky. Vyhláška, která stanovuje požadavky na potraviny a nápoje, je natolik přísná, že by pro bufety a automaty byla likvidační. Změny se však vztahují pouze na prodej a propagaci určitých potravin, zatímco školní jídelny, které jsou dlouhodobě kritizovány, zůstávají beze změn.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/2″][vc_column_text]

Omezení se týká například potravin, jako jsou bagety, džusy, ovocné jogurty, ale i káva nebo žvýkačky. Vyhláška, která stanovuje požadavky na potraviny a nápoje, je natolik přísná, že by pro bufety a automaty byla likvidační. Změny se však vztahují pouze na prodej a propagaci určitých potravin v automatech a bufetech, zatímco školní jídelny, které jsou dlouhodobě kritizovány, zůstávají beze změn.

Nařízení ministerstva mělo být  původně platné již od začátku školního roku  2015/2016,  termín se následně posunul na začátek kalendářního roku 2016. Vzhledem k neúspěchu s původním zněním dokumentu vydalo ministerstvo pouze doporučení pro ředitele a s vydáním vyhlášky čeká. Nyní čelí kritice ze strany žáků sdružených v České středoškolské unii, podle nichž vyhláška přinese více problémů než užitku. V současném Česku trpí nadváhou každé čtvrté dítě a obezitou každé sedmé, což značí rapidní nárůst v posledních dvaceti  letech.  Nejmarkantnějším problémem jsou zdravotní rizika, která se s nadváhou  pojí, nemluvě pak o sociálním vyčlenění dětí s problémy  s nadváhou.  Životospráva dítěte je do  značné míry  odrazem genetiky a životosprávy rodin. Často je ale bohužel opomíjen fakt, že ve škole stráví dítě minimálně třetinu  dne, a jeho stravování ve formě oběda a často i snídaně či svačiny je tak plně v rukách školy, jmenovitě pak bufetů, automatů a školní jídelny. Stravování a tolikrát zmiňovanou zdravou životosprávu si ale představuje každý jinak, a výsledkem je proto kompromis, který vznikl mezi několika stranami.

První z nich jsou rodiče, kteří často nemají zájem o úpravu jídelníčku dítěte tak, aby vyhovoval jeho potřebám ke správnému vývoji, nebo mají naopak zkreslené představy o správném životním stylu. Jinak si představuje stravování stát, který požadavky na jídla ve školách může zákonně upravovat a zároveň obědy v jídelnách finančně dotuje. Jinak se ale musejí zachovat jídelny a provozovatelé auto- matů či bufetů, kteří jsou nuceni vyjít vstříc státu i strávníkům, a to vše aniž by zkrachovali a v případě jídelen aniž by porušovali nastavené nutriční hodnoty, překročili finanční hranici, za kterou je možné jídlo připravit, a zároveň uspokojili žáky, kteří se v jídelnách denně stravují. Výsledkem je paradoxně častá absence možnosti se ve škole zdravě stravovat a malá možnost volby mezi jednotlivými typy jídel.

Středoškoláci z České středoškolské  unie si uvědomují problém, kterému české školy čelí, a vytyčili si proto priority, o kterých chtějí v zájmu zlepšení stavu stravování na školách s ministryní jednat: Zákazem ministerstvo nic nevyřeší, doporučujeme finančně zvýhodnit zdravé potraviny – vidíme zde pozitivní cestu k řešení. Problém také je, že zdravé svačiny bývají často dražší než ty nezdravé, což nás mnohdy odrazuje od jejich koupě.

Vyhláška ministerstva v současném znění zakazuje přibližně 80 % potravin, které se v automatech a bufetech prodávají. Bufetářky na volné noze i společnosti, které provozují automaty, tvrdí, že vydání takového zákazu by pro ně bylo likvidační. Přestože je původní záměr ministerstva správný, ve finále by bohužel zákaz prodeje potra- vin označených jako „obezitogenní“ znamenal pouze omezení možnosti koupit si jakoukoliv svačinu ve škole.

Výzkum Daniela R. Tabera z University of Illinois a Institutu pro výzkum a politiku zdraví z roku 2011 na vzorku 7000 studentů z praxe dokazuje, že zákonná regulace či přímý zákaz prodeje vybraných potravin  na školách nesnížil celkovou konzumaci těchto potravin. Efekt zákazu byl téměř nulový, a to proto, že žáci si nezdravé potraviny nadále kupovali mimo školu, kde zákonná regulace neplatí. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/2″][vc_column_text]

Ačkoliv plošný zákaz prodeje nezdravých potravin přinesl alespoň minimální výsledky, studie uvádí, že nezbytnou součástí nástroje pro zlepšení celkové životosprávy studentů na školách je poskytnutí možnosti koupit si zdravou alternativu k jídlu, které dosud student konzumoval.

Výzkum několika dalších agentur (US Department of Agriculture, Agriculture Research Service (USDA-ARS) Children’s Nutrition   Research Center, Department  of  Pediatrics, Baylor College of Medicine, Houston) v americkém státě Texas pak dokazuje, že i přes zákaz prodeje sladkých potravin a nápojů na školách zůstávaly v mnoha zařízeních protizákonně automaty, které tyto potraviny nabízely. Větším problémem se ovšem staly bufety, které nadále nabízely nezdravé potraviny, a studenti tak své stravovací návyky nezměnili. Po třech letech od zavedení tohoto opatření zaznamenaly agentury v tomto ohledu zlepšení, ale zároveň nárůst množství nezdravých potravin, které si studenti nosili z domova. Zástupci České středoškolské unie doplňují: Možností finančních zvýhodnění zdravých potravin oproti těm nezdravým se jeví několik. Jednou z cest je snížení sazby DPH u zdravých potravin či čerpání peněz z eurofondů. Konkrétní řešení ale chceme nalézt společně s ministerstvem. Výsledkem by jednoduše měla být situace, v níž nebudou nezdravé potraviny levnější než ty zdravé.

Studie Simone A. Frenchové z Division of Epidemiology na univerzitě v Minnesotě z roku 2015 zkoumá změnu odběru různých druhů potravin zákazníkem v závislosti na snižování ceny. V prvním případě se zabývá zvýšením nákupu nezdravých potravin, jako jsou například chipsy nebo sladkosti, přičemž po 50% slevě dochází ke čtyřná- sobnému zvýšení jejich odběru. V případě snížení cen u zdravých potravin, jako je čerstvé ovoce nebo baby karotky,  je  výsledné zvýšení odběru  vypozorováno v menší míře, ale i tak dochází k dvojnásobnému zvětšení zájmu o tyto potraviny.

Dalším klíčovým faktorem, který hraje roli v životosprávě studentů a je při změnách ve stravování mladistvých ministerstvem opomíjen, jsou školní jídelny. Přitom škol- ní jídelny obsluhují mnohem více strávníků než samotné automaty a bufety, aktuální statistiky hovoří až o 90 % žáků škol. Školní jídelny se řídí spotřebním košem nasta- vujícím požadavky na potraviny,  podle  kterých musejí vařit. Obsah spotřebního koše je ale značně nevyhovující. Zatímco plánovaná vyhláška o automatech a bufetech by měla zakázat prodej džusů nebo müsli tyčinek, v jídelnách se stále vaří smažené karbanátky. Zákazníků ubývá z důvodu nespokojenosti  s kvalitou a pestrostí jídel a stravovací zařízení nemají žádné prostředky tento trend zmírnit, jelikož jsou omezena pravidly, která jim neumož- ňují udělat vhodnou změnu.

Dobrým příkladem správného vedení dětí a studentů ke zdravé životosprávě je stravovací politika Estonska, které spojuje vzdělávání v oblasti stravování s koncepční úpravou spotřebních košů a stravování dětí dotuje. Spotřební koše neobsahují pouze okleštěné požadavky na potraviny, ale také požadavky na nutriční hodnoty. Konkrétně dále rozděluje tabulky nutričních hodnot na ty, které se týkají obědů, a ty, které platí pro neobědová jídla – snídaně  a svačiny. Zároveň  ale odděluje  nutriční  hodnoty a typy jídel, například zelenina musí být servírována denně, ovoce třikrát do týdne a omáčky by neměly být nabízeny víckrát než jednou za měsíc. Estonsko nereguluje striktním zákonným zákazem prodej sladkostí na školách, ale nařizuje poskytnutí zdravých alternativ, podporuje školní jídelny, aby vařily zdravě, a vede studenty ke zdravé  životosprávě  formou   povinného  vzdělávání v oblasti výživy. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″]

Co požadujeme [vc_column_text]

Chceme, aby se stravování na školách změnilo, a podporujeme ministerstvo v pozitivních krocích, které tento trend posílí. Vyhrazujeme se ovšem proti nekoncepčnímu řešení, jehož možný neúspěch je podložen mnoha studiemi. Stravování a zdravá životospráva jsou klíčové faktory ke zdravému vývoji jedince a jejich nedodržování může člověku způsobit rozsáhlé zdravotní komplikace. Narůstající množství dětí s nadváhou a obezitou je značně znepokojivé a je třeba do tohoto trendu včas zasáhnout. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/4″][fancy_box image_url=”7056″ link_new_tab=”true” color=”Accent-Color” link_url=”http://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis-rizeni-skoly.s-8.html” link_text=”Zdroj: časopis Řízení školy”][/fancy_box][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/2″][vc_column_text]

O stravování jsme jednali s ministryní Valachovou [/vc_column_text][vc_column_text]

O stavu stravování nejen ve školních jídelnách na středních školách jsme v březnu jednali s ministryni Valachovou. Dojednali jsme s ministerstvem změnu ve zmocňovacím paragrafu ve školském zákoně, který momentálně míří po vetu prezidenta zpět do poslanecké sněmovny. Jestliže bude veto prezidenta přehlasováno, pak bude vyhláška omezující prodej potravin v bufetech a automatech omezena pouze na základní školy. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/4″][fancy_box image_url=”7058″ link_new_tab=”true” color=”Accent-Color” link_url=”https://stredoskolskaunie.cz/2016/03/stredoskolaci-s-podporou-reditelu-zverejnili-otevreny-dopis-proti-zakazu-prodeje-potravin-a-napoju-na-skolach/” link_text=”Otevřený dopis”][/fancy_box][/vc_column][/vc_row]

0 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com